תקנון/תנאי שימוש באתר  

 תקנון/תנאי שימוש באתר  

     להלן : " (האתר) " https://www.aahplast.com/ 

תנאי כלליים ותנאי שימוש באתר:

 

כללי:

אתר האינטרנט הוא בבעלות של א.א.ח. פלסט בע״מ (להלן: "החברה").

תנאי שימוש אלו יחולו על כל התחברות ו/או גלישה באתר, על ידי המשתמשים, ועשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש והתוכן באתר, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

כניסה/גלישה באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא ומסכים לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. 

  1. מבוא:

1.1 תקנון זה מגדיר את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר.

1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3 מפעילי האתר שומרים את זכותם לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ומועד החלת השינוי כאמור, יהיה מרגע פרסומו באתר.

1.4 האתר משמש כמאגר מידע / אינפורמציה באמצעותו יוכלו המשתמשים לקבל מידע ושירותים אודות החברה א.א.ח. פלסט בע״מ בתחום הפיברגלס והפלסטיק וכן משמש כפלטפורמה לקישור בין המשתמשים באתר לבין נותני שירותים של החברה.

  1. השימוש באתר:

2.1 במסגרת השימוש באתר יתכן והמשתמש יידרש להזין במערכת האתר פרטים אישיים.

2.2 השימוש באתר הנו על אחריות הבלעדית של המשתמש. מפעילי האתר יפעלו בכל האמצעים הסבירים על מנת שהשימוש באתר יתאפשר ללא תקלות, אולם אינם מתחייבים ואינם מצהירים בשום פנים ואופן, במפורש או במרומז, כי אכן כך יהיה, ולא מן הנמנע כי בפרקי זמן מסוימים לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות או כי יהיו עיכובים או הגבלות בשימוש באתר ו/או בשירות. מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק שייגרם מאי יכולת להשתמש באתר ובכלל זה אינם אחראים לנזקים שייגרמו לתוכנה ולחומרה של המשתמש באתר ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מוירוסים ו/או תוכנות אחרת.

2.3 מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר הועמד לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.

  1. מדיניות פרטיות:

3.1 מפעילי האתר מחויבים לפעול להגנה מרבית על פרטיותם של המשתמשים באתר.

3.2 מטרת מדיניות פרטיות היא להסביר מהם נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש האתר במידע שנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאספים על-ידו בעת השימוש באתר.

3.3 פרטים אישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר האתר מקבל מהמשתמש בעת כניסתו לאתר, נועדו לצורך העברת המידע לנותני שירות פוטנציאליים לשם יצירת קשר עם המשתמשים.

3.4 המידע האישי נשמר במאגר המידע של מפעילי האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות תנאי שימוש אלו ו/או על פי הוראות כל דין.

3.6 מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, יפרסמו מפעילי האתר הודעה על כך באתר.

  1. קניין רוחני:

4.1 כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. התמונות מובאות להמחשה בלבד.

  1. גילוי נאות:

5.1 האתר רשאי להשתמש בטכנולוגיית Cookies ו/או בטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר לצורך שיפור ושדרוג השירות של המשתמש, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים.

5.2 המשתמש/המזמין רשאי שלא לאפשר לאתר להשתמש ב- Cookies, ואולם יתכן כי במקרה כאמור השימוש באתר ובשירות יוגבל באופן מסוים.

5.3 המידע הנשמר באתר הינו אנונימי, ללא שם המשתמש או כל פרט מזהה אחר, מלבד אלו של משתמשים אשר פנו לאתר באמצעות טפסים מקוונים ו/יצרו קשר טלפוני או במסרון וכדומה ומסרו את פרטיהם האישיים לצורך העברת פנייתם לנותני שירות, או חברות העובדות בשיתוף עם האתר.

5.4 מפעילי האתר רשאים להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר של המשתמשים וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עימם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' כגון ולא רק Google analytics, hotjar, Google tag, לרבות למפרסמים ונותני שירות ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המשתמש.

  1. הוראות כלליות :

6.1 כותרות תקנון זה וחלוקתו לסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו או ישפיעו על פרשנותו.

6.2 תקנון זה מבטא את ההסכמות וההתניות המלאות והמלצות שהוסכמו בין הצדדים בקשר לנושאים הנידונים בו והוא, מחליף וגובר על כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, מזכר עקרונות, הצעה, מפרט, סיכום דיון, מכתב כוונה והתחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין הצדדים קודם חתימתו של הסכם זה.

6.3 הודעות בהתאם לתקנון זה יימסרו בכתב באמצעות מסירה אישית, הודעת דוא"ל, בפקס או במסרון למשתמש, בהתאם לפרטי הקשר של החברה המצוינים להלן פרטי יצירת הקשר של המשתמש כפי שיסופקו על ידו לחברה.

Teflon (PTFE) – special works and uses in industry המשך קריאה
Optimizing Water Tank Performance: Maintenance Tips and Material Know-How המשך קריאה
Large Diameter Plastic Pipes: Essential Components for Various Industries המשך קריאה
רוצים לדבר איתנו?..
Scan the code